ការតែងសេចក្ដី / How to write Essay / Round 5

ការតែងសេចក្ដី គឺមានច្រើនប្រភេទ។​ ទាំងនោះរួមមានទាំង ការតែងសេចក្ដី បែបពន្យល់ ការតែងសេចក្ដី បែបអក្សរសាស្រ្ដ ការតែងសេចក្ដី បែបសុភាសិត និង ពាក្យស្លោក ។ ការតែងសេចក្ដី ទាំងនេះគឺមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ។ សម្រាប់ការតែងសេចក្ដី អំពីពាក្យស្លោក គឺចែកចេញជា បីប្រភេទ ។ ទីមួយ​គឺ សេចក្ដីផ្ដើម ។​ ក្នុងសេចក្ដីផ្ដើម យើងចែកចេញជា ផ្នែករួមមានទាំង លំនាំបញ្ហា ចំណូលបញ្ហា និង ចំណោទបញ្ហា ។ ទីពីរគឺ តួសេចក្ដី ។ នៅក្នុងតួសេចក្ដី គេមានចែកចេញជាប្រាំផ្នែកធំៗ ដែលមានដូចជា ឃ្លាភ្ជាប់សេចក្ដី ពន្យល់ប្រធាន បកស្រាយប្រធាន និង​ សរុប ។ ទីបីគឺ សេចក្ដីបញ្ចប់ ។ សម្រាប់សេចក្ដីបញ្ចប់ យើងមានចែកចេញជា ពីរប្រភេទគឺ ការវាយតម្លៃប្រធាន និង មតិ/យោបល់/ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួន ។ នៅក្នុងនោះដែរ ខ្ញុំបានតែងសេចក្ដី អំពីសុភាសិតមួយដែលនិយាយថា​ តក់ៗពេញបំពង់។

For this round, we have learn how to write essay in Khmer. There are many different type of essay in Khmer, which are Essay about proverbs and slogans, essay about Khmer literacy and essay about explaining something. The format and the process of writing these essays are really different. In my class, my teacher was picking an essay about proverbs and slogans. Because it is a lot, my teacher only focus on proverbs first than follow by slogans. How to write essay about Slogans? Well, we have different part to write about. First, we are writing about the introduction. In the introduction we are divided into three parts. There are into the problem, revenues problem and asking about the problem. The thing that the introduction want us to avoid is Don’t ask the slogans meaning to the audience. Second, we have body paragraph. In there we divided into five big parts which are, sentence connect with the introduction, explain some of keywords of the slogans, explain the topic, explain the meaning of the topic and conclusion of the topic. The third and the last of how to write the essay is the conclusion. For this, we have two parts to write about. First is giving feedback to the slogan and personal opinion about the slogans.

The slogan that he give us to write about is “ Waiting for each water drops, the cup will be full in one day”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *