វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ / Khmer Grammar Round 3

This round we have been learned about Khmer grammar. Khmer grammar is almost the same as English grammar. We have pronoun, noun, adjective, verb and more just like English grammar.

Here is the link to access my Khmer grammar.

Khmer Grammar 

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ គឺមានភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនិងវេយ្យាករណ៍អង់គ្លេសដែរ ។ វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ មានដូចជា នាម គុណនាម កិរិយា និង ច្រើនទៀត ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា មេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀន ។

វេយ្យាករណ៍ខ្មែរ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *